۱۵ اسفند ۱۳۹۲ - انواع مضحک در نظام اسلامی

۸ اسفند ۱۳۹۲ - نقش باد در هنر

۸ اسفند ۱۳۹۲ - آن طرف آب ورد پارکت

۱ اسفند ۱۳۹۲ - صدای ناموس خلقت و صورتِ حضرتِ عباس

۲۴ بهمن ۱۳۹۲ - ارزش‌ها و لرزش‌ها

۱۷ بهمن ۱۳۹۲ - بهروز و فردین بازی بلد بودند؟

۱۰ بهمن ۱۳۹۲ - اداهای کانون نویسندگان

۳ بهمن ۱۳۹۲ - قاتل و عمله

۲۶ دى ۱۳۹۲ - نوچه گان فرهنگی

۱۹ دى ۱۳۹۲ - مداح آرتیست

۵ دى ۱۳۹۲ - یلدا، بابا نوئل و ماایرانی ها

۲۸ آذر ۱۳۹۲ - سلطانِ ایرانی

۲۸ آذر ۱۳۹۲ - گاهی فقط یک اثر…

۲۱ آذر ۱۳۹۲ - “نترسید، نترسید، ما همه قاطی هستیم”

۲۵ مهر ۱۳۹۲ - رقصِ ریشه‌ها

۷ شهریور ۱۳۹۲ - حکایت

۱۷ مرداد ۱۳۹۲ - حکایت

۱۰ مرداد ۱۳۹۲ - شرح