۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ - دیدار - گفت و گو با مهدی موسوی شاعر پست مدرن ایران

۲۳ فروردین ۱۳۹۱ - دیدار - دیداری با پینا بوش و پویندگان رقص نمایشی در ایران

۱۷ اسفند ۱۳۹۰ - دیدار - گفتگو با حسین منصوری فرزندخوانده فروغ فرخزاد

۱۱ اسفند ۱۳۹۰ - گفت و شنید

۳ اسفند ۱۳۹۰ - نگاه

۱۲ بهمن ۱۳۹۰ - دیدار

۲۱ دى ۱۳۹۰ - گفت و گو

۱۴ دى ۱۳۹۰ - دیدار

۲۵ آبان ۱۳۹۰ - نگاه

۱۸ آبان ۱۳۹۰ - دیدار