۲ دى ۱۳۹۱ - خشونت و مفاهمه

۴ دى ۱۳۸۹ - خشونت مقدس

۸ دى ۱۳۸۸ - مبدا این رادیکالیسم در کجاست؟

۹ آذر ۱۳۸۸ - در 16 آذر چگونه حضور می یابیم؟

۱ آذر ۱۳۸۸ - ظرفیت مطالبات و ارزش ها در کجاست؟

۱۷ آبان ۱۳۸۸ - چگونه شعار بدهیم؟

۶ آبان ۱۳۸۸ - سیزدهم آبان در مسیرنفی، نهی یا نقد

۱۵ شهریور ۱۳۸۸ - حزب سیاسی مسلح در دانشگاه

۳ شهریور ۱۳۸۸ - در تکاپوی نهادینگی

۲۷ تیر ۱۳۸۸ - خشونت و ترور، بیست سال بعد

۱۴ اسفند ۱۳۸۷ - ابعاد دموکراسی ملی در ایران

۲۴ بهمن ۱۳۸۷ - سه روایت از ان شیخ

۶ بهمن ۱۳۸۷ - آنها چگونه خواهند ماند؟

۲۴ دى ۱۳۸۷ - دانشگاه مدرن در پرتو جنبش زنان

۱۰ دى ۱۳۸۷ - تراژدی تعالی در بسیج شبه دانشجویی

۱۱ آذر ۱۳۸۷ - دانشگاه زندان است