۲۸ بهمن - سیمرغ بهترین ورود امام!

۱۰ دى - عشق نفوذی به ناموس شیعه!

۲۲ تیر - آخرین اخبار مخفی مذاکرات

۱۳ خرداد - آصف در فیلم جدید ده نمکی!

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ - روایت مقام رهبری!

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ - از کِی ۱۸ ساله شدیم؟!

۲ اسفند ۱۳۹۱ - راستانِ داستان

۲۲ آذر ۱۳۹۱ - راستان داستان

۱ شهریور ۱۳۹۱ - راستان داستان

۲۵ مرداد ۱۳۹۱ - راستان داستان

۱۸ مرداد ۱۳۹۱ - راستان داستان

۱۱ مرداد ۱۳۹۱ - راستانِ داستان

۴ مرداد ۱۳۹۱ - راستان داستان

۲۱ تیر ۱۳۹۱ - راستان داستان

۷ تیر ۱۳۹۱ - راستان داستان

۳۱ خرداد ۱۳۹۱ - راستان داستان

۲۴ خرداد ۱۳۹۱ - راستان داستان

۱۷ خرداد ۱۳۹۱ - راستانِ داستان

۴ آبان ۱۳۹۰ - هنربندان

۳۱ فروردین ۱۳۹۰ - هنربندان

۲۴ فروردین ۱۳۹۰ - هنربندان

۱۷ فروردین ۱۳۹۰ - هنربندان

۲۵ اسفند ۱۳۸۹ - هنربندان

۲۲ دى ۱۳۸۹ - هنربندان

۱ دى ۱۳۸۹ - هنربندان