۴ آبان ۱۳۸۹ - هدفمندی یارانه ها و سناریوهای محتمل

۳ آبان ۱۳۸۸ - شبکه‌سازی در جامعه مدنی؛ کارکرد شبکه

۳ آبان ۱۳۸۸ - شبکه‌سازی در جامعه مدنی؛ کارکرد شبکه

۷ مهر ۱۳۸۸ - فعالیت شبکه ها در ایران

۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ - ‏ اعتماد سازی و مشارکت‏

۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ - اجماع برای عقب راندن راست افراطی

۲۵ فروردین ۱۳۸۸ - موسوی: روشن، روشن تر

۱۸ فروردین ۱۳۸۸ - مهندس موسوی : خروج از سایه

۳۰ بهمن ۱۳۸۷ - نیروهای بازدارنده راست افراطی کجا هستند؟‏

۲۴ بهمن ۱۳۸۷ - دغدغه های خاتمی و پاسخ او‏

۱۶ بهمن ۱۳۸۷ - جنبش های اجتماعی و انتخابات

۱۵ دى ۱۳۸۷ - چرایی گفت و گو در باره مشکلات اجتماعی

۱۶ دى ۱۳۸۶ - مشاركت، توسعه، انتخابات

۱۹ آبان ۱۳۸۶ - هزینه‌های زوال نظم اخلاقی جوانان

۹ تیر ۱۳۸۶ - “روز” دغدغه ملی دارد