۲۳ آذر ۱۳۹۰ - نگاه

۱۶ آذر ۱۳۹۰ - نگاه

۹ آذر ۱۳۹۰ - نگاه

۲۵ آبان ۱۳۹۰ - نگاه

۱۱ آبان ۱۳۹۰ - نگاه

۳۰ شهریور ۱۳۹۰ - سینمای جهان

۲۳ شهریور ۱۳۹۰ - سینمای جهان

۱۶ شهریور ۱۳۹۰ - سینمای جهان

۹ شهریور ۱۳۹۰ - سینمای جهان

۲ شهریور ۱۳۹۰ - فیلم

۲۰ مرداد ۱۳۹۰ - سینمای جهان

۱۲ مرداد ۱۳۹۰ - فیلم

۲۹ تیر ۱۳۹۰ - نگاه

۱۵ تیر ۱۳۹۰ - سینمای جهان

۷ تیر ۱۳۹۰ - سینمای جهان

۱ تیر ۱۳۹۰ - سینمای جهان

۲۵ خرداد ۱۳۹۰ - سینمای جهان

۱۱ خرداد ۱۳۹۰ - سینمای جهان

۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ - سینمای جهان

۳۱ فروردین ۱۳۹۰ - سینمای جهان

۱۳ بهمن ۱۳۸۹ - حرف اول

۲۲ دى ۱۳۸۹ - حرف روز

۱۵ دى ۱۳۸۹ - حرف روز

۲۶ خرداد ۱۳۸۹ - حرف اول

۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ - نمایشگاه

۴ اردیبهشت ۱۳۸۹ - چرا اعتماد، چرا بهار؟