۳۰ خرداد ۱۳۹۱ - دکتر جان می دانی چه گذشت؟

۲۴ خرداد ۱۳۹۱ - خرداد ۸۸ در بند ۲۰۹ زندان اوین

۳ خرداد ۱۳۹۱ - روایت پر تب و تاب خرداد

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ - شیرین کوردستان، دختر ایران

۲۰ فروردین ۱۳۹۱ - توطئه ای سه جانبه علیه حقوق بشر در ایران

۲۱ اسفند ۱۳۹۰ - سیاه سوخته شیرازی جلال

۶ اسفند ۱۳۹۰ - صدای پای سرکوبگران در انتخابات مجلس

۴ بهمن ۱۳۹۰ - حسین راضی؛ سوسیال دموکرات ملی مذهبی

۲۶ دى ۱۳۹۰ - قتل احمدی روشن، چه کسی و چرا؟

۲۰ دى ۱۳۹۰ - توحش انتصاباتی

۴ دى ۱۳۹۰ - جرم : مادر بودن

۲۷ آذر ۱۳۹۰ - اشک های خواهرم محبوبه کرمی

۳۰ آبان ۱۳۹۰ - داد خواهیم این بیداد را

۱۶ آبان ۱۳۹۰ - تفکر و اندیشه قابل حصر نیست

۹ مهر ۱۳۹۰ - مبدا تاریخ کجاست؟

۲۲ شهریور ۱۳۹۰ - به احمد شهیدنامه بنویسیم

۱۳ شهریور ۱۳۹۰ - آزادی زندانیان و چند سوال از خاتمی

۲۷ تیر ۱۳۹۰ - 12 هزار روز زندان

۱۸ تیر ۱۳۹۰ - مقصر خود مائیم

۵ تیر ۱۳۹۰ - و بازهم، آری اینچنین است پدر

۳۱ خرداد ۱۳۹۰ - از تشییع تا شهادت

۲۴ خرداد ۱۳۹۰ - هدی صابر،‌ ایستاده بر آرمان

۱۶ خرداد ۱۳۹۰ - یا زهرا

۴ خرداد ۱۳۹۰ - فوت اسطوره و دو سئوال

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ - برای مهندس سحابی دعا کنیم

۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ - روشنفکری مذهبی در بند

۲۸ فروردین ۱۳۹۰ - شریف؛ به نام و به جان

۲۲ فروردین ۱۳۹۰ - تو آزادی و ما در بند

۱۷ فروردین ۱۳۹۰ - در مسئله امام صدر همه مقصر اند

۱۳ فروردین ۱۳۹۰ - آقایان کارگردان سکوت کنید

۱۶ اسفند ۱۳۸۹ - هشت مارس، تنها به رنگ سپید صلح

۱۳ بهمن ۱۳۸۹ - انسانیت خداحافظ!

۶ بهمن ۱۳۸۹ - حسین راضی؛ خداپرست سوسیالیست مصدقی

۳ بهمن ۱۳۸۹ - اعدام سکه رایج ایران من است

۱ دى ۱۳۸۹ - قاتلان امام حسین

۲۷ آذر ۱۳۸۹ - آزادگی حد انسانیت

۱۴ آذر ۱۳۸۹ - شرمگین ما، زندان مهدیه یکساله شد

۱۰ آذر ۱۳۸۹ - حتی قاتلت را هم می توانی ببخشی

۲۴ آبان ۱۳۸۹ - زندگان مرده و مردگان زنده

۷ مهر ۱۳۸۹ - شبهه ای در فعالیتهای حقوق بشری

۲۱ شهریور ۱۳۸۹ - انسان از دیدگاه امام موسی صدر

۲۰ شهریور ۱۳۸۹ - مرگ مشکوک پدر

۳۰ مرداد ۱۳۸۹ - پیشوا! معلم صداقت و مردم گرایی

۳۰ خرداد ۱۳۸۹ - آری اینچنین است پدر

۱۸ خرداد ۱۳۸۹ - فرمانده شیوا! تولدت مبارک

۱۱ خرداد ۱۳۸۹ - فلسطین،غزه و کاروان آزادی

۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ - بالا بلندان همیشه در اوج اند

۷ دى ۱۳۸۸ - آقایان بازجو! زنهار از این بیابان

۲۹ آذر ۱۳۸۸ - پیر مبارزه با خودکامگی

۲۰ آبان ۱۳۸۸ - هشدار! بوی روزهای سخت می آید

۵ آبان ۱۳۸۸ - جرمی به نام دعای كمیل !

۲۲ مهر ۱۳۸۸ - آی آدمها ! یک نفر در آب دارد می سپارد جان

۸ مهر ۱۳۸۸ - دختر ایران، ایستاده بر اوج

۲ شهریور ۱۳۸۸ - شصت سال مبارزه دربند