۱۳ آبان - دیکتاتور کینه ای و ترسو

۱۹ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۵۰۰ روز…

۸ مرداد ۱۳۹۲ - عذرخواهی از خامنه ای

۲۸ خرداد ۱۳۹۲ - آیا خامنه ای، صدای مردم را شنید؟

۲۸ آذر ۱۳۸۹ - براندازی

۹ مرداد ۱۳۸۹ - چنین پابرجا و استوار

۲۸ تیر ۱۳۸۹ - با یک عکس شروع نشد

۵ تیر ۱۳۸۹ - هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی

۱۵ اسفند ۱۳۸۸ - داستان آن سه برادر

۱۸ بهمن ۱۳۸۸ - سی و یک سال پیش….

۱۰ بهمن ۱۳۸۸ - پدر! زادروزت مبارک

۲۰ دى ۱۳۸۸ - از “زمانی آدمکش بودیم”

۱۲ دى ۱۳۸۸ - تیر آخر

۱۲ دى ۱۳۸۸ - تیر آخر

۲ دى ۱۳۸۸ - یزید زمان

۲۳ آذر ۱۳۸۸ - کسانی که عکس را پاره کردند

۱۸ آذر ۱۳۸۸ - آقای خامنه ای، گوش كن

۲۷ آبان ۱۳۸۸ - از انتخاب تا انقلاب

۹ آبان ۱۳۸۸ - انتقاد دارم

۲۸ مهر ۱۳۸۸ - فریب خورده کیست؟

۲۸ مهر ۱۳۸۸ - فریب خورده کیست؟

۲۰ مهر ۱۳۸۸ - روزگار غریبیست نازنین

۲۰ مهر ۱۳۸۸ - روزگار غریبیست نازنین

۱۴ مهر ۱۳۸۸ - وقتی که ملاک قانون نیست

۵ مهر ۱۳۸۸ - وطن فروش

۳۰ شهریور ۱۳۸۸ - شکوه مردم، عجز کودتا

۲۵ شهریور ۱۳۸۸ - وطن یعنی ایران

۱۷ شهریور ۱۳۸۸ - از تیمارستان تا حکومت

۷ شهریور ۱۳۸۸ - احمدی نژاد اعتراف کرد

۱ شهریور ۱۳۸۸ - آیا این تجاوز نیست؟

۲۴ مرداد ۱۳۸۸ - اعتراف می کنم که افتخار می کنم

۲۴ مرداد ۱۳۸۸ - اعتراف می کنم که افتخار می کنم (copy 1)

۲۰ مرداد ۱۳۸۸ - مدیر و شاگرد عزیزش

۱۳ مرداد ۱۳۸۸ - امروز شهدا در قبر می‌‌لرزند

۷ مرداد ۱۳۸۸ - بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم

۴ مرداد ۱۳۸۸ - سوگند به ناله مادران

۲۹ تیر ۱۳۸۸ - احمدی نژاد؛ اگر پسرت بودم

۲۵ تیر ۱۳۸۸ - نامه ای به پدرم که بی گناه در زندان است

۱۹ تیر ۱۳۸۸ - احمدی نژاد تو دیپلم انسانیت هم نداری!