۴ خرداد ۱۳۹۰ - سینمای جهان

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ - سینمای جهان

۱ دى ۱۳۸۹ - حرف روز

۱۷ آذر ۱۳۸۹ - حرف روز

۲ آذر ۱۳۸۹ - مانلی

۱۹ آبان ۱۳۸۹ - حرف روز

۵ آبان ۱۳۸۹ - مانلی

۵ آبان ۱۳۸۹ - یادداشت

۱۴ مهر ۱۳۸۹ - حرف روز

۷ مهر ۱۳۸۹ - نگاه

۳۱ شهریور ۱۳۸۹ - نگاه

۲۴ شهریور ۱۳۸۹ - نگاه

۱۳ مرداد ۱۳۸۹ - نگاه روز

۶ مرداد ۱۳۸۹ - یادداشت

۳۰ تیر ۱۳۸۹ - مشق

۳۱ خرداد ۱۳۸۹ - زیباترین واژه ها را هنوز….

۵ خرداد ۱۳۸۹ - حاشیه

۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ - یاد یاران

۲۸ اسفند ۱۳۸۸ - به سهراب، پرنده غمین آزادی

۱۹ اسفند ۱۳۸۸ - آیینه در آیینه

۵ اسفند ۱۳۸۸ - حرف روز

۱۴ بهمن ۱۳۸۸ - حرف روز

۳۰ دى ۱۳۸۸ - نگاه

۲۳ دى ۱۳۸۸ - نگاه

۱۶ دى ۱۳۸۸ - نگاه

۲ دى ۱۳۸۸ - نگاه

۲۵ آذر ۱۳۸۸ - موسیقی

۲۱ آذر ۱۳۸۸ - زمستان زیباست، حتی برای زندانی

۳ آذر ۱۳۸۸ - فیلم

۲۷ آبان ۱۳۸۸ - نگاه

۶ آبان ۱۳۸۸ - نگاه

۲۲ مهر ۱۳۸۸ - فیلم

۷ مرداد ۱۳۸۸ - نگاه

۱۷ تیر ۱۳۸۸ - از هر دری

۱۰ تیر ۱۳۸۸ - نگاه

۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ - بزرگ ترین اتفاق فرهنگی در محلی موقت